亦余心之所善兮虽九死其尤未悔出自哪个诗,离骚原文、翻译和赏析_屈原

帝dì高gāo阳yáng之zhī苗miáo裔yì兮xī,,朕zhèn皇huáng考kǎo曰yuē伯bó庸yōng。。

摄shè提tí贞zhēn于yú孟mèng陬zōu兮xī,,惟wéi庚gēng寅yín吾wú以yǐ降jiàng。。

皇huáng览lǎn揆kuí余yú初chū度dù兮xī,,肇zhào锡xī余yú以yǐ嘉jiā名míng::

名míng余yú曰yuē正zhèng则zé兮xī,,字zì余yú曰yuē灵líng均jun1。。

纷fēn吾wú既jì有yǒu此cǐ内nèi美měi兮xī,,又yòu重zhòng之zhī以yǐ修xiū能néng。。

扈hù江jiāng离lí与yǔ辟pì芷zhǐ兮xī,,纫rèn秋qiū兰lán以yǐ为wéi佩pèi。。

汩gǔ余yú若ruò将jiāng不bú及jí兮xī,,恐kǒng年nián岁suì之zhī不bú吾wú与yǔ。。

朝cháo搴qiān阰pí之zhī木mù兰lán兮xī,,夕xī揽lǎn洲zhōu之zhī宿xiǔ莽mǎng。。

日rì月yuè忽hū其qí不bú淹yān兮xī,,春chūn与yǔ秋qiū其qí代dài序xù。。

惟wéi草cǎo木mù之zhī零líng落luò兮xī,,恐kǒng美měi人rén之zhī迟chí暮mù。。

不bú抚fǔ壮zhuàng而ér弃qì秽huì兮xī,,何hé不bú改gǎi乎hū此cǐ度dù??

乘chéng骐qí骥jì以yǐ驰chí骋chěng兮xī,,来lái吾wú道dào夫fū先xiān路lù!!

昔xī三sān后hòu之zhī纯chún粹cuì兮xī,,固gù众zhòng芳fāng之zhī所suǒ在zài。。

杂zá申shēn椒jiāo与yǔ菌jun1桂guì兮xī,,岂qǐ惟wéi纫rèn夫fū蕙huì茝zhǐ!!

彼bǐ尧yáo、、舜shùn之zhī耿gěng介jiè兮xī,,既jì遵zūn道dào而ér得dé路lù。。

何hé桀jié纣zhòu之zhī猖chāng披pī兮xī,,夫fū惟wéi捷jié径jìng以yǐ窘jiǒng步bù。。

惟wéi夫fū党dǎng人rén之zhī偷tōu乐lè兮xī,,路lù幽yōu昧mèi以yǐ险xiǎn隘ài。。

岂qǐ余yú身shēn之zhī殚dān殃yāng兮xī,,恐kǒng皇huáng舆yú之zhī败bài绩jì!!

忽hū奔bēn走zǒu以yǐ先xiān后hòu兮xī,,及jí前qián王wáng之zhī踵zhǒng武wǔ。。

荃quán不bú查chá余yú之zhī中zhōng情qíng兮xī,,反fǎn信xìn谗chán而ér齌jì怒nù。。

余yú固gù知zhī謇jiǎn謇jiǎn之zhī为wéi患huàn兮xī,,忍rěn而ér不bú能néng舍shě也yě。。

指zhǐ九jiǔ天tiān以yǐ为wéi正zhèng兮xī,,夫fū惟wéi灵líng修xiū之zhī故gù也yě。。

曰yuē黄huáng昏hūn以yǐ为wéi期qī兮xī,,羌qiāng中zhōng道dào而ér改gǎi路lù!!

初chū既jì与yǔ余yú成chéng言yán兮xī,,后hòu悔huǐ遁dùn而ér有yǒu他tā。。

余yú既jì不bú难nán夫fū离lí别bié兮xī,,伤shāng灵líng修xiū之zhī数shù化huà。。

余yú既jì滋zī兰lán之zhī九jiǔ畹wǎn兮xī,,又yòu树shù蕙huì之zhī百bǎi亩mǔ。。

畦qí留liú夷yí与yǔ揭jiē车chē兮xī,,杂zá杜dù衡héng与yǔ芳fāng芷zhǐ。。

冀jì枝zhī叶yè之zhī峻jun4茂mào兮xī,,愿yuàn俟sì时shí乎hū吾wú将jiāng刈yì。。

虽suī萎wěi绝jué其qí亦yì何hé伤shāng兮xī,,哀āi众zhòng芳fāng之zhī芜wú秽huì。。

众zhòng皆jiē竞jìng进jìn以yǐ贪tān婪lán兮xī,,凭píng不bú厌yàn乎hū求qiú索suǒ。。

羌qiāng内nèi恕shù己jǐ以yǐ量liàng人rén兮xī,,各gè兴xìng心xīn而ér嫉jí妒dù。。

忽hū驰chí骛wù以yǐ追zhuī逐zhú兮xī,,非fēi余yú心xīn之zhī所suǒ急jí。。

老lǎo冉rǎn冉rǎn其qí将jiāng至zhì兮xī,,恐kǒng修xiū名míng之zhī不bú立lì。。

朝cháo饮yǐn木mù兰lán之zhī坠zhuì露lù兮xī,,夕xī餐cān秋qiū菊jú之zhī落luò英yīng。。

苟gǒu余yú情qíng其qí信xìn姱kuā以yǐ练liàn要yào兮xī,,长zhǎng顑yàn颔hàn亦yì何hé伤shāng。。

掔wàn木mù根gēn以yǐ结jié茝zhǐ兮xī,,贯guàn薜bì荔lì之zhī落luò蕊ruǐ。。

矫jiǎo菌jun1桂guì以yǐ纫rèn蕙huì兮xī,,索suǒ胡hú绳shéng之zhī纚lí纚lí。。

謇jiǎn吾wú法fǎ夫fū前qián修xiū兮xī,,非fēi世shì俗sú之zhī所suǒ服fú。。

虽suī不bú周zhōu于yú今jīn之zhī人rén兮xī,,愿yuàn依yī彭péng咸xián之zhī遗yí则zé。。

长zhǎng太tài息xī以yǐ掩yǎn涕tì兮xī,,哀āi民mín生shēng之zhī多duō艰jiān。。

余yú虽suī好hǎo修xiū姱kuā以yǐ鞿jī羁jī兮xī,,謇jiǎn朝cháo谇suì而ér夕xī替tì。。

既jì替tì余yú以yǐ蕙huì纕xiāng兮xī,,又yòu申shēn之zhī以yǐ揽lǎn茝zhǐ。。

亦yì余yú心xīn之zhī所suǒ善shàn兮xī,,虽suī九jiǔ死sǐ其qí犹yóu未wèi悔huǐ。。

怨yuàn灵líng修xiū之zhī浩hào荡dàng兮xī,,终zhōng不bú察chá夫fū民mín心xīn。。

众zhòng女nǚ嫉jí余yú之zhī蛾é眉méi兮xī,,谣yáo诼zhuó谓wèi余yú以yǐ善shàn淫yín。。

固gù时shí俗sú之zhī工gōng巧qiǎo兮xī,,偭miǎn规guī矩jǔ而ér改gǎi错cuò。。

背bèi绳shéng墨mò以yǐ追zhuī曲qǔ兮xī,,竞jìng周zhōu容róng以yǐ为wéi度dù。。

忳tún郁yù邑yì余yú侘chà傺chì兮xī,,吾wú独dú穷qióng困kùn乎hū此cǐ时shí也yě。。

宁níng溘kè死sǐ以yǐ流liú亡wáng兮xī,,余yú不bú忍rěn为wéi此cǐ态tài也yě。。

鸷zhì鸟niǎo之zhī不bú群qún兮xī,,自zì前qián世shì而ér固gù然rán。。

何hé方fāng圜huán之zhī能néng周zhōu兮xī,,夫fū孰shú异yì道dào而ér相xiàng安ān??

屈qū心xīn而ér抑yì志zhì兮xī,,忍rěn尤yóu而ér攘rǎng诟gòu。。

伏fú清qīng白bái以yǐ死sǐ直zhí兮xī,,固gù前qián圣shèng之zhī所suǒ厚hòu。。

悔huǐ相xiàng道dào之zhī不bú察chá兮xī,,延yán伫zhù乎hū吾wú将jiāng反fǎn。。

回huí朕zhèn车chē以yǐ复fù路lù兮xī,,及jí行háng迷mí之zhī未wèi远yuǎn。。

步bù余yú马mǎ于yú兰lán皋gāo兮xī,,驰chí椒jiāo丘qiū且qiě焉yān止zhǐ息xī。。

进jìn不bú入rù以yǐ离lí尤yóu兮xī,,退tuì将jiāng复fù修xiū吾wú初chū服fú。。

制zhì芰jì荷hé以yǐ为wéi衣yī兮xī,,集jí芙fú蓉róng以yǐ为wéi裳shang。。

不bú吾wú知zhī其qí亦yì已yǐ兮xī,,苟gǒu余yú情qíng其qí信xìn芳fāng。。

高gāo余yú冠guàn之zhī岌jí岌jí兮xī,,长zhǎng余yú佩pèi之zhī陆lù离lí。。

芳fāng与yǔ泽zé其qí杂zá糅róu兮xī,,唯wéi昭zhāo质zhì其qí犹yóu未wèi亏kuī。。

忽hū反fǎn顾gù以yǐ游yóu目mù兮xī,,将jiāng往wǎng观guān乎hū四sì荒huāng。。

佩pèi缤bīn纷fēn其qí繁fán饰shì兮xī,,芳fāng菲fēi菲fēi其qí弥mí章zhāng。。

民mín生shēng各gè有yǒu所suǒ乐lè兮xī,,余yú独dú好hǎo修xiū以yǐ为wéi常cháng。。

虽suī体tǐ解jiě吾wú犹yóu未wèi变biàn兮xī,,岂qǐ余yú心xīn之zhī可kě惩chéng。。

女nǚ嬃xū之zhī婵chán媛yuán兮xī,,申shēn申shēn其qí詈lì予yǔ,,曰yuē::

「「鲧gǔn婞xìng直zhí以yǐ亡wáng身shēn兮xī,,终zhōng然rán夭yāo乎hū羽yǔ之zhī野yě。。

汝rǔ何hé博bó謇jiǎn而ér好hǎo修xiū兮xī,,纷fēn独dú有yǒu此cǐ姱kuā节jiē??

薋zī菉lù葹shī以yǐ盈yíng室shì兮xī,,判pàn独dú离lí而ér不bú服fú。。」」

众zhòng不bú可kě户hù说shuō兮xī,,孰shú云yún察chá余yú之zhī中zhōng情qíng??

世shì并bìng举jǔ而ér好hǎo朋péng兮xī,,夫fū何hé茕qióng独dú而ér不bú予yǔ听tīng??

依yī前qián圣shèng以yǐ节jiē中zhōng兮xī,,喟kuì凭píng心xīn而ér历lì兹zī。。

济jì沅yuán、、湘xiāng以yǐ南nán征zhēng兮xī,,就jiù重zhòng华huá而ér敶zhèn词cí::

启qǐ《《九jiǔ辩biàn》》与yǔ《《九jiǔ歌gē》》兮xī,,夏xià康kāng娱yú以yǐ自zì纵zòng。。

不bú顾gù难nán以yǐ图tú后hòu兮xī,,五wǔ子zǐ用yòng失shī乎hū家jiā衖lòng。。

羿yì淫yín游yóu以yǐ佚yì畋tián兮xī,,又yòu好hǎo射shè夫fū封fēng狐hú。。

固gù乱luàn流liú其qí鲜xiān终zhōng兮xī,,浞zhuó又yòu贪tān夫fū厥jué家jiā。。

浇jiāo身shēn被bèi服fú强qiáng圉yǔ兮xī,,纵zòng欲yù而ér不bú忍rěn。。

日rì康kāng娱yú而ér自zì忘wàng兮xī,,厥jué首shǒu用yòng夫fū颠diān陨yǔn。。

夏xià桀jié之zhī常cháng违wéi兮xī,,乃nǎi遂suí焉yān而ér逢féng殃yāng。。

后hòu辛xīn之zhī菹zū醢hǎi兮xī,,殷yīn宗zōng用yòng而ér不bú长zhǎng。。

汤tāng、、禹yǔ俨yǎn而ér祗zhī敬jìng兮xī,,周zhōu论lùn道dào而ér莫mò差chà。。

举jǔ贤xián才cái而ér授shòu能néng兮xī,,循xún绳shéng墨mò而ér不bú颇pō。。

皇huáng天tiān无wú私sī阿ā兮xī,,览lǎn民mín德dé焉yān错cuò辅fǔ。。

夫fū维wéi圣shèng哲zhé以yǐ茂mào行háng兮xī,,苟gǒu得dé用yòng此cǐ下xià土tǔ。。

瞻zhān前qián而ér顾gù后hòu兮xī,,相xiàng观guān民mín之zhī计jì极jí。。

夫fū孰shú非fēi义yì而ér可kě用yòng兮xī??孰shú非fēi善shàn而ér可kě服fú??

阽yán余yú身shēn而ér危wēi死sǐ兮xī,,览lǎn余yú初chū其qí犹yóu未wèi悔huǐ。。

不bú量liàng凿záo而ér正zhèng枘ruì兮xī,,固gù前qián修xiū以yǐ菹zū醢hǎi。。

曾céng歔xū欷xī余yú郁yù邑yì兮xī,,哀āi朕zhèn时shí之zhī不bú当dāng。。

揽lǎn茹rú蕙huì以yǐ掩yǎn涕tì兮xī,,沾zhān余yú襟jīn之zhī浪làng浪làng。。

跪guì敷fū衽rèn以yǐ陈chén辞cí兮xī,,耿gěng吾wú既jì得dé此cǐ中zhōng正zhèng。。

驷sì玉yù虬qiú以yǐ桀jié鹥yī兮xī,,溘kè埃āi风fēng余yú上shàng征zhēng。。

朝cháo发fā轫rèn于yú苍cāng梧wú兮xī,,夕xī余yú至zhì乎hū县xiàn圃pǔ。。

欲yù少shǎo留liú此cǐ灵líng琐suǒ兮xī,,日rì忽hū忽hū其qí将jiāng暮mù。。

吾wú令lìng羲xī和hé弭mǐ节jiē兮xī,,望wàng崦yān嵫zī而ér勿wù迫pò。。

路lù漫màn漫màn其qí修xiū远yuǎn兮xī,,吾wú将jiāng上shàng下xià而ér求qiú索suǒ。。

饮yǐn余yú马mǎ于yú咸xián池chí兮xī,,总zǒng余yú辔pèi乎hū扶fú桑sāng。。

折shé若ruò木mù以yǐ拂fú日rì兮xī,,聊liáo逍xiāo遥yáo以yǐ相xiàng羊yáng。。

前qián望wàng舒shū使shǐ先xiān驱qū兮xī,,后hòu飞fēi廉lián使shǐ奔bēn属shǔ。。

鸾luán皇huáng为wéi余yú先xiān戒jiè兮xī,,雷léi师shī告gào余yú以yǐ未wèi具jù。。

吾wú令lìng凤fèng鸟niǎo飞fēi腾téng兮xī,,继jì之zhī以yǐ日rì夜yè。。

飘piāo风fēng屯tún其qí相xiàng离lí兮xī,,帅shuài云yún霓ní而ér来lái御yù。。

纷fēn总zǒng总zǒng其qí离lí合hé兮xī,,斑bān陆lù离lí其qí上shàng下xià。。

吾wú令lìng帝dì阍hūn开kāi关guān兮xī,,倚yǐ阊chāng阖hé而ér望wàng予yǔ。。

时shí暧ài暧ài其qí将jiāng罢bà兮xī,,结jié幽yōu兰lán而ér延yán伫zhù。。

世shì溷hùn浊zhuó而ér不bú分fèn兮xī,,好hǎo蔽bì美měi而ér嫉jí妒dù。。

朝cháo吾wú将jiāng济jì于yú白bái水shuǐ兮xī,,登dēng阆láng风fēng而ér绁xiè马mǎ。。

忽hū反fǎn顾gù以yǐ流liú涕tì兮xī,,哀āi高gāo丘qiū之zhī无wú女nǚ。。

溘kè吾wú游yóu此cǐ春chūn宫gōng兮xī,,折shé琼qióng枝zhī以yǐ继jì佩pèi。。

及jí荣róng华huá之zhī未wèi落luò兮xī,,相xiàng下xià女nǚ之zhī可kě诒yí。。

吾wú令lìng丰fēng隆lóng乘chéng云yún兮xī,,求qiú宓mì妃fēi之zhī所suǒ在zài。。

解jiě佩pèi纕xiāng以yǐ结jié言yán兮xī,,吾wú令lìng謇jiǎn修xiū以yǐ为wéi理lǐ。。

纷fēn总zǒng总zǒng其qí离lí合hé兮xī,,忽hū纬wěi繣huà其qí难nán迁qiān。。

夕xī归guī次cì于yú穷qióng石shí兮xī,,朝cháo濯zhuó发fā乎hū洧wěi盘pán。。

保bǎo厥jué美měi以yǐ骄jiāo傲ào兮xī,,日rì康kāng娱yú以yǐ淫yín游yóu。。

虽suī信xìn美měi而ér无wú礼lǐ兮xī,,来lái违wéi弃qì而ér改gǎi求qiú。。

览lǎn相xiàng观guān于yú四sì极jí兮xī,,周zhōu流liú乎hū天tiān余yú乃nǎi下xià。。

望wàng瑶yáo台tái之zhī偃yǎn蹇jiǎn兮xī,,见jiàn有yǒu娀sōng之zhī佚yì女nǚ。。

吾wú令lìng鸩zhèn为wéi媒méi兮xī,,鸩zhèn告gào余yú以yǐ不bú好hǎo。。

雄xióng鸠jiū之zhī鸣míng逝shì兮xī,,余yú犹yóu恶è其qí佻tiāo巧qiǎo。。

心xīn犹yóu豫yù而ér狐hú疑yí兮xī,,欲yù自zì适shì而ér不bú可kě。。

凤fèng皇huáng既jì受shòu诒yí兮xī,,恐kǒng高gāo辛xīn之zhī先xiān我wǒ。。

欲yù远yuǎn集jí而ér无wú所suǒ止zhǐ兮xī,,聊liáo浮fú游yóu以yǐ逍xiāo遥yáo。。

及jí少shǎo康kāng之zhī未wèi家jiā兮xī,,留liú有yǒu虞yú之zhī二èr姚yáo。。

理lǐ弱ruò而ér媒méi拙zhuō兮xī,,恐kǒng导dǎo言yán之zhī不bú固gù。。

世shì溷hùn浊zhuó而ér嫉jí贤xián兮xī,,好hǎo蔽bì美měi而ér称chēng恶è。。

闺guī中zhōng既jì以yǐ邃suì远yuǎn兮xī,,哲zhé王wáng又yòu不bú寤wù。。

怀huái朕zhèn情qíng而ér不bú发fā兮xī,,余yú焉yān能néng忍rěn而ér与yǔ此cǐ终zhōng古gǔ??

索suǒ琼qióng茅máo以yǐ筳tíng篿tuán兮xī,,命mìng灵líng氛fēn为wéi余yú占zhàn之zhī。。

曰yuē::「「两liǎng美měi其qí必bì合hé兮xī,,孰shú信xìn修xiū而ér慕mù之zhī??

思sī九jiǔ州zhōu之zhī博bó大dà兮xī,,岂qǐ惟wéi是shì其qí有yǒu女nǚ??」」

曰yuē::「「勉miǎn远yuǎn逝shì而ér无wú狐hú疑yí兮xī,,孰shú求qiú美měi而ér释shì女nǚ??

何hé所suǒ独dú无wú芳fāng草cǎo兮xī,,尔ěr何hé怀huái乎hū故gù宇yǔ??」」

世shì幽yōu昧mèi以yǐ昡xuàn曜yào兮xī,,孰shú云yún察chá余yú之zhī善shàn恶è??

民mín好hǎo恶è其qí不bú同tóng兮xī,,惟wéi此cǐ党dǎng人rén其qí独dú异yì!!

户hù服fú艾ài以yǐ盈yíng要yào兮xī,,谓wèi幽yōu兰lán其qí不bú可kě佩pèi。。

览lǎn察chá草cǎo木mù其qí犹yóu未wèi得dé兮xī,,岂qǐ珵tǐng美měi之zhī能néng当dāng??

苏sū粪fèn壤rǎng以yǐ充chōng祎yī兮xī,,谓wèi申shēn椒jiāo其qí不bú芳fāng。。

欲yù从cóng灵líng氛fēn之zhī吉jí占zhàn兮xī,,心xīn犹yóu豫yù而ér狐hú疑yí。。

巫wū咸xián将jiāng夕xī降jiàng兮xī,,怀huái椒jiāo糈xǔ而ér要yào之zhī。。

百bǎi神shén翳yì其qí备bèi降jiàng兮xī,,九jiǔ疑yí缤bīn其qí并bìng迎yíng。。

皇huáng剡yǎn剡yǎn其qí扬yáng灵líng兮xī,,告gào余yú以yǐ吉jí故gù。。

曰yuē::「「勉miǎn升shēng降jiàng以yǐ上shàng下xià兮xī,,求qiú矩jǔ矱yuē之zhī所suǒ同tóng。。

汤tāng、、禹yǔ俨yǎn而ér求qiú合hé兮xī,,挚zhì、、咎jiù繇yáo而ér能néng调diào。。

苟gǒu中zhōng情qíng其qí好hǎo修xiū兮xī,,又yòu何hé必bì用yòng夫fū行háng媒méi??

说shuō操cāo筑zhù于yú傅fù岩yán兮xī,,武wǔ丁dīng用yòng而ér不bú疑yí。。

吕lǚ望wàng之zhī鼓gǔ刀dāo兮xī,,遭zāo周zhōu文wén而ér得dé举jǔ。。

宁níng戚qī之zhī讴ōu歌gē兮xī,,齐qí桓huán闻wén以yǐ该gāi辅fǔ。。

及jí年nián岁suì之zhī未wèi晏yàn兮xī,,时shí亦yì犹yóu其qí未wèi央yāng。。

恐kǒng鹈tí鴃guī之zhī先xiān鸣míng兮xī,,使shǐ夫fū百bǎi草cǎo为wéi之zhī不bú芳fāng。。」」

何hé琼qióng佩pèi之zhī偃yǎn蹇jiǎn兮xī,,众zhòng薆ài然rán而ér蔽bì之zhī。。

惟wéi此cǐ党dǎng人rén之zhī不bú谅liàng兮xī,,恐kǒng嫉jí妒dù而ér折shé之zhī。。

时shí缤bīn纷fēn其qí变biàn易yì兮xī,,又yòu何hé可kě以yǐ淹yān留liú??

兰lán芷zhǐ变biàn而ér不bú芳fāng兮xī,,荃quán蕙huì化huà而ér为wéi茅máo。。

何hé昔xī日rì之zhī芳fāng草cǎo兮xī,,今jīn直zhí为wéi此cǐ萧xiāo艾ài也yě??

岂qǐ其qí有yǒu他tā故gù兮xī,,莫mò好hǎo修xiū之zhī害hài也yě!!

余yú以yǐ兰lán为wéi可kě恃shì兮xī,,羌qiāng无wú实shí而ér容róng长zhǎng。。

委wěi厥jué美měi以yǐ从cóng俗sú兮xī,,苟gǒu得dé列liè乎hū众zhòng芳fāng。。

椒jiāo专zhuān佞nìng以yǐ慢màn慆tāo兮xī,,樧shā又yòu欲yù充chōng夫fū佩pèi帏wéi。。

既jì干gàn进jìn而ér务wù入rù兮xī,,又yòu何hé芳fāng之zhī能néng祗zhī??

固gù时shí俗sú之zhī流liú从cóng兮xī,,又yòu孰shú能néng无wú变biàn化huà??

览lǎn椒jiāo兰lán其qí若ruò兹zī兮xī,,又yòu况kuàng揭jiē车chē与yǔ江jiāng离lí??

惟wéi兹zī佩pèi之zhī可kě贵guì兮xī,,委wěi厥jué美měi而ér历lì兹zī。。

芳fāng菲fēi菲fēi而ér难nán亏kuī兮xī,,芬fēn至zhì今jīn犹yóu未wèi沬mèi。。

和hé调diào度dù以yǐ自zì娱yú兮xī,,聊liáo浮fú游yóu而ér求qiú女nǚ。。

及jí余yú饰shì之zhī方fāng壮zhuàng兮xī,,周zhōu流liú观guān乎hū上shàng下xià。。

灵líng氛fēn既jì告gào余yú以yǐ吉jí占zhàn兮xī,,历lì吉jí日rì乎hū吾wú将jiāng行háng。。

折shé琼qióng枝zhī以yǐ为wéi羞xiū兮xī,,精jīng琼qióng爢mí以yǐ为wéi粻zhāng。。

为wéi余yú驾jià飞fēi龙lóng兮xī,,杂zá瑶yáo象xiàng以yǐ为wéi车chē。。

何hé离lí心xīn之zhī可kě同tóng兮xī??吾wú将jiāng远yuǎn逝shì以yǐ自zì疏shū。。

邅zhān吾wú道dào夫fū昆kūn仑lún兮xī,,路lù修xiū远yuǎn以yǐ周zhōu流liú。。

扬yáng云yún霓ní之zhī晻ǎn蔼ǎi兮xī,,鸣míng玉yù鸾luán之zhī啾jiū啾jiū。。

朝cháo发fā轫rèn于yú天tiān津jīn兮xī,,夕xī余yú至zhì乎hū西xī极jí。。

凤fèng皇huáng翼yì其qí承chéng旗qí兮xī,,高gāo翱áo翔xiáng之zhī翼yì翼yì。。

忽hū吾wú行háng此cǐ流liú沙shā兮xī,,遵zūn赤chì水shuǐ而ér容róng与yǔ。。

麾huī蛟jiāo龙lóng使shǐ梁liáng津jīn兮xī,,诏zhào西xī皇huáng使shǐ涉shè予yǔ。。

路lù修xiū远yuǎn以yǐ多duō艰jiān兮xī,,腾téng众zhòng车chē使shǐ径jìng待dài。。

路lù不bú周zhōu以yǐ左zuǒ转zhuǎn兮xī,,指zhǐ西xī海hǎi以yǐ为wéi期qī。。

屯tún余yú车chē其qí千qiān乘chéng兮xī,,齐qí玉yù轪dài而ér并bìng驰chí。。

驾jià八bā龙lóng之zhī婉wǎn婉wǎn兮xī,,载zǎi云yún旗qí之zhī委wěi蛇shé。。

抑yì志zhì而ér弭mǐ节jiē兮xī,,神shén高gāo驰chí之zhī邈miǎo邈miǎo。。

奏zòu《《九jiǔ歌gē》》而ér舞wǔ《《韶sháo》》兮xī,,聊liáo假jiǎ日rì以yǐ媮yú乐lè。。

陟zhì升shēng皇huáng之zhī赫hè戏xì兮xī,,忽hū临lín睨nì夫fū旧jiù乡xiāng。。

仆pú夫fū悲bēi余yú马mǎ怀huái兮xī,,蜷quán局jú顾gù而ér不bú行háng。。

乱luàn曰yuē::已yǐ矣yǐ哉zāi!!

国guó无wú人rén莫mò我wǒ知zhī兮xī,,又yòu何hé怀huái乎hū故gù都dōu!!

既jì莫mò足zú与yǔ为wéi美měi政zhèng兮xī,,吾wú将jiāng从cóng彭péng咸xián之zhī所suǒ居jū!!

重要提示:本拼音由程序智能标注,对多音字可能存在标注错误,欢迎指正

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:

名余曰正则兮,字余曰灵均。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!

昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。

杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝!

彼尧、舜之耿介兮,既遵道而得路。

何桀纣之猖披兮,夫惟捷径以窘步。

惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。

岂余身之殚殃兮,恐皇舆之败绩!

忽奔走以先后兮,及前王之踵武。

荃不查余之中情兮,反信谗而齌怒。

余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。

指九天以为正兮,夫惟灵修之故也。

曰黄昏以为期兮,羌中道而改路!

初既与余成言兮,后悔遁而有他。

余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。

余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。

畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。

冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈。

虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。

众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。

羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒。

忽驰骛以追逐兮,非余心之所急。

老冉冉其将至兮,恐修名之不立。

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。

苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤。

掔木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊。

矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚。

謇吾法夫前修兮,非世俗之所服。

虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。

众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。

背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。

何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。

回朕车以复路兮,及行迷之未远。

步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。

进不入以离尤兮,退将复修吾初服。

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。

佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

民生各有所乐兮,余独好修以为常。

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

女嬃之婵媛兮,申申其詈予,曰:

「鲧婞直以亡身兮,终然夭乎羽之野。

汝何博謇而好修兮,纷独有此姱节?

薋菉葹以盈室兮,判独离而不服。」

众不可户说兮,孰云察余之中情?

世并举而好朋兮,夫何茕独而不予听?

依前圣以节中兮,喟凭心而历兹。

济沅、湘以南征兮,就重华而敶词:

启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。

不顾难以图后兮,五子用失乎家衖。

羿淫游以佚畋兮,又好射夫封狐。

固乱流其鲜终兮,浞又贪夫厥家。

浇身被服强圉兮,纵欲而不忍。

日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨。

夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃。

后辛之菹醢兮,殷宗用而不长。

汤、禹俨而祗敬兮,周论道而莫差。

举贤才而授能兮,循绳墨而不颇。

皇天无私阿兮,览民德焉错辅。

夫维圣哲以茂行兮,苟得用此下土。

瞻前而顾后兮,相观民之计极。

夫孰非义而可用兮?孰非善而可服?

阽余身而危死兮,览余初其犹未悔。

不量凿而正枘兮,固前修以菹醢。

曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。

揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。

跪敷衽以陈辞兮,耿吾既得此中正。

驷玉虬以桀鹥兮,溘埃风余上征。

朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃。

欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮。

吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑。

折若木以拂日兮,聊逍遥以相羊。

前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。

鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。

吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜。

飘风屯其相离兮,帅云霓而来御。

纷总总其离合兮,斑陆离其上下。

吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。

时暧暧其将罢兮,结幽兰而延伫。

世溷浊而不分兮,好蔽美而嫉妒。

朝吾将济于白水兮,登阆风而绁马。

忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女。

溘吾游此春宫兮,折琼枝以继佩。

及荣华之未落兮,相下女之可诒。

吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在。

解佩纕以结言兮,吾令謇修以为理。

纷总总其离合兮,忽纬繣其难迁。

夕归次于穷石兮,朝濯发乎洧盘。

保厥美以骄傲兮,日康娱以淫游。

虽信美而无礼兮,来违弃而改求。

览相观于四极兮,周流乎天余乃下。

望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。

吾令鸩为媒兮,鸩告余以不好。

雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧。

心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可。

凤皇既受诒兮,恐高辛之先我。

欲远集而无所止兮,聊浮游以逍遥。

及少康之未家兮,留有虞之二姚。

理弱而媒拙兮,恐导言之不固。

世溷浊而嫉贤兮,好蔽美而称恶。

闺中既以邃远兮,哲王又不寤。

怀朕情而不发兮,余焉能忍而与此终古?

索琼茅以筳篿兮,命灵氛为余占之。

曰:「两美其必合兮,孰信修而慕之?

思九州之博大兮,岂惟是其有女?」

曰:「勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释女?

何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇?」

世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善恶?

民好恶其不同兮,惟此党人其独异!

户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。

览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当?

苏粪壤以充祎兮,谓申椒其不芳。

欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑。

巫咸将夕降兮,怀椒糈而要之。

百神翳其备降兮,九疑缤其并迎。

皇剡剡其扬灵兮,告余以吉故。

曰:「勉升降以上下兮,求矩矱之所同。

汤、禹俨而求合兮,挚、咎繇而能调。

苟中情其好修兮,又何必用夫行媒?

说操筑于傅岩兮,武丁用而不疑。

吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。

宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅。

及年岁之未晏兮,时亦犹其未央。

恐鹈鴃之先鸣兮,使夫百草为之不芳。」

何琼佩之偃蹇兮,众薆然而蔽之。

惟此党人之不谅兮,恐嫉妒而折之。

时缤纷其变易兮,又何可以淹留?

兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。

何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?

岂其有他故兮,莫好修之害也!

余以兰为可恃兮,羌无实而容长。

委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳。

椒专佞以慢慆兮,樧又欲充夫佩帏。

既干进而务入兮,又何芳之能祗?

固时俗之流从兮,又孰能无变化?

览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离?

惟兹佩之可贵兮,委厥美而历兹。

芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沬。

和调度以自娱兮,聊浮游而求女。

及余饰之方壮兮,周流观乎上下。

灵氛既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行。

折琼枝以为羞兮,精琼爢以为粻。

为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车。

何离心之可同兮?吾将远逝以自疏。

邅吾道夫昆仑兮,路修远以周流。

扬云霓之晻蔼兮,鸣玉鸾之啾啾。

朝发轫于天津兮,夕余至乎西极。

凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼。

忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与。

麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉予。

路修远以多艰兮,腾众车使径待。

路不周以左转兮,指西海以为期。

屯余车其千乘兮,齐玉轪而并驰。

驾八龙之婉婉兮,载云旗之委蛇。

抑志而弭节兮,神高驰之邈邈。

奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮乐。

陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。

仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。

乱曰:已矣哉!

国无人莫我知兮,又何怀乎故都!

既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

我是古帝高阳氏的子孙,我已去世的父亲字伯庸。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

岁星在寅那年的孟春月,正当庚寅日那天我降生。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:

父亲仔细揣测我的生辰,于是赐给我相应的美名:

名余曰正则兮,字余曰灵均。

父亲把我的名取为正则,同时把我的字叫作灵均。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

天赋给我很多良好素质,我不断加强自己的修养。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

我把江离芷草披在肩上,把秋兰结成索佩挂身旁。

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

光阴似箭我好像跟不上,岁月不等待人令我心慌。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

早晨我在大坡采集木兰,傍晚在小洲中摘取宿莽。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

时光迅速逝去不能久留,四季更相代谢变化有常。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

我想到草木已由盛到衰,恐怕自己身体逐渐衰老。

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

何不利用盛时扬弃秽政,为何还不改变这些法度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!

乘上千里马纵横驰骋吧,来呀,我在前引导开路!

昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。

从前三后公正德行完美,所以群贤都在那里聚会。

杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝!

杂聚申椒菌桂似的人物,岂止联系优秀的茝和蕙。

彼尧、舜之耿介兮,既遵道而得路。

唐尧虞舜多么光明正直,他们沿着正道登上坦途。

何桀纣之猖披兮,夫惟捷径以窘步。

夏桀殷纣多么狂妄邪恶,贪图捷径必然走投无路。

惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。

结党营私的人苟安享乐,他们的前途黑暗而险阻。

岂余身之殚殃兮,恐皇舆之败绩!

难道我害怕招灾惹祸吗,我只担心祖国为此覆没。

忽奔走以先后兮,及前王之踵武。

前前后后我奔走照料啊,希望君王赶上先王脚步。

荃不查余之中情兮,反信谗而齌怒。

你不深入了解我的忠心,反而听信谗言对我发怒。

余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。

我早知道忠言直谏有祸,原想忍耐却又控制不住。

指九天以为正兮,夫惟灵修之故也。

上指苍天请它给我作证,一切都为了君王的缘故。

曰黄昏以为期兮,羌中道而改路!

初既与余成言兮,后悔遁而有他。

你以前既然和我有成约,现另有打算又追悔当初。

余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。

我并不难于与你别离啊,只是伤心你的反反复复。

余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。

我已经栽培了很多春兰,又种植香草秋蕙一大片。

畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。

分垄培植了留夷和揭车,还把杜衡芳芷套种其间。

冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈。

我希望它们都枝繁叶茂,等待着我收割的那一天。

虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。

它们枯萎死绝有何伤害,使我痛心的是它们质变。

众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。

大家都拚命争着向上爬,利欲熏心而又贪得无厌。

羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒。

他们猜疑别人宽恕自己,他们勾心斗角相互妒忌。

忽驰骛以追逐兮,非余心之所急。

急于奔走钻营争权夺利,这些不是我追求的东西。

老冉冉其将至兮,恐修名之不立。

只觉得老年在渐渐来临,担心美好名声不能树立。

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。

早晨我饮木兰上的露滴,晚上我用菊花残瓣充饥。

苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤。

只要我的情感坚贞不易,形消骨立又有什么关系。

掔木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊。

我用树木的根编结茝草,再把薜荔花蕊穿在一起。

矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚。

我拿菌桂枝条联结蕙草,胡绳搓成绳索又长又好。

謇吾法夫前修兮,非世俗之所服。

我向古代的圣贤学习啊,不是世间俗人能够做到。

虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。

我与现在的人虽不相容,我却愿依照彭咸的遗教。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

我揩着眼泪啊声声长叹,可怜人生道路多么艰难。

余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。

我虽爱好修洁严于责己,早晨直言进谏晚上就被罢免。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。

他们攻击我佩带蕙草啊,又指责我爱好采集茝兰。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

这是我心中追求的东西,就是多次死亡也不后悔。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。

怨就怨楚王这样糊涂啊,他始终不体察别人心情。

众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

那些女人妒忌我的丰姿,造谣诬蔑说我妖艳好淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。

庸人本来善于投机取巧,背弃规矩而又改变政策。

背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

违背是非标准追求邪曲,争着苟合取悦作为法则。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。

忧愁烦闷啊我失意不安,现在孤独穷困多么艰难。

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

宁可马上死去魂魄离散,媚俗取巧啊我坚决不干。

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。

雄鹰不与那些燕雀同群,原本自古以来就是这般。

何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?

方和圆怎能够互相配各,志向不同何能彼此相安。

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。

宁愿委曲心志压抑情感,宁把斥责咒骂统统承担。

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

保持清白节操死于直道,这本为古代圣贤所称赞!

悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。

后悔当初不曾看清前途,迟疑了一阵我又将回头。

回朕车以复路兮,及行迷之未远。

调转我的车走回原路啊,趁着迷途未远赶快罢休。

步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。

我打马在兰草水边行走,跑上椒木小山暂且停留。

进不入以离尤兮,退将复修吾初服。

既然进取不成反而获罪,那就回来把我旧服重修。

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

我要把菱叶裁剪成上衣,我并用荷花把下裳织就。

不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

没有人了解我也就罢了,只要内心真正馥郁芳柔。

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

把我的帽子加得高高的,把我的佩带增得长悠悠。

芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。

虽然芳洁污垢混杂一起,只有纯洁品质不会腐朽。

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。

我忽然回头啊纵目远望,我将游观四面遥远地方。

佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

佩着五彩缤纷华丽装饰,散发出一阵阵浓郁清香。

民生各有所乐兮,余独好修以为常。

人们各有自己的爱好啊,我独爱好修饰习以为常。

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

即使粉身碎骨也不改变,难道我能受警戒而彷徨!

女嬃之婵媛兮,申申其詈予,曰:

姐姐对我遭遇十分关切,她曾经一再地向我告诫。

「鲧婞直以亡身兮,终然夭乎羽之野。

她说“鲧太刚直不顾性命,结果被杀死在羽山荒野。

汝何博謇而好修兮,纷独有此姱节?

你何忠言无忌爱好修饰,还独有很多美好的节操。

薋菉葹以盈室兮,判独离而不服。」

满屋堆着都是普通花草,你却与众不同不肯佩服。

众不可户说兮,孰云察余之中情?

众人无法挨家挨户说明,谁会来详察我们的本心。

世并举而好朋兮,夫何茕独而不予听?

世上的人都爱成群结伙,为何对我的话总是不听?”

依前圣以节中兮,喟凭心而历兹。

我以先圣行为节制性情,愤懑心情至今不能平静。

济沅、湘以南征兮,就重华而敶词:

渡过沅水湘水向南走去,我要对虞舜把道理讲清:

启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。

“夏启偷得《九辩》和《九歌》啊,他寻欢作乐而放纵忘情。

不顾难以图后兮,五子用失乎家衖。

不考虑将来看不到危难,因此武观得以酿成内乱。

羿淫游以佚畋兮,又好射夫封狐。

后羿爱好田猎溺于游乐,对射杀大狐狸特别喜欢。

固乱流其鲜终兮,浞又贪夫厥家。

本来淫乱之徒无好结果,寒浞杀羿把他妻子霸占。

浇身被服强圉兮,纵欲而不忍。

寒浇自恃有强大的力气,放纵情欲不肯节制自己。

日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨。

天天寻欢作乐忘掉自身,因此他的脑袋终于落地。

夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃。

夏桀行为总是违背常理,结果灾殃也就难以躲避。

后辛之菹醢兮,殷宗用而不长。

纣王把忠良剁成肉酱啊,殷朝天下因此不能久长。

汤、禹俨而祗敬兮,周论道而莫差。

商汤夏禹态度严肃恭敬,正确讲究道理还有文王。

举贤才而授能兮,循绳墨而不颇。

他们都能选拔贤者能人,遵循一定准则不会走样。

皇天无私阿兮,览民德焉错辅。

上天对一切都公正无私,见有德的人就给予扶持。

夫维圣哲以茂行兮,苟得用此下土。

只有古代圣王德行高尚,才能够享有天下的土地。

瞻前而顾后兮,相观民之计极。

回顾过去啊把将来瞻望,看到了做人的根本道理。

夫孰非义而可用兮?孰非善而可服?

哪有不义的事可以去干,哪有不善的事应该担当。

阽余身而危死兮,览余初其犹未悔。

我虽然面临死亡的危险,毫不后悔自己当初志向。

不量凿而正枘兮,固前修以菹醢。

不度量凿眼就削正榫头,前代的贤人正因此遭殃。”

曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。

我泣声不绝啊烦恼悲伤,哀叹自己未逢美好时光。

揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。

拿着柔软蕙草揩抹眼泪,热泪滚滚沾湿我的衣裳。

跪敷衽以陈辞兮,耿吾既得此中正。

铺开衣襟跪着慢慢细讲,我已获得正道心里亮堂。

驷玉虬以桀鹥兮,溘埃风余上征。

驾驭着玉虬啊乘着凤车,在风尘掩翳中飞到天上。

朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃。

早晨从南方的苍梧出发,傍晚就到达了昆仑山上。

欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮。

我本想在灵琐稍事逗留,夕阳西下已经暮色苍茫。

吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫。

我命令羲和停鞭慢行啊,莫叫太阳迫近崦嵫山旁。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

前面的道路啊又远又长,我将上上下下追求理想。

饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑。

让我的马在咸池里饮水,把马缰绳拴在扶桑树上。

折若木以拂日兮,聊逍遥以相羊。

折下若木枝来挡住太阳,我可以暂且从容地徜徉。

前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。

叫前面的望舒作为先驱,让后面的飞廉紧紧跟上。

鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。

鸾乌凤凰为我在前戒备,雷师却说还没安排停当。

吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜。

我命令凤凰展翅飞腾啊,要日以继夜地不停飞翔。

飘风屯其相离兮,帅云霓而来御。

旋风结聚起来互相靠拢,它率领着云霓向我迎上。

纷总总其离合兮,斑陆离其上下。

云霓越聚越多忽离忽合,五光十色上下飘浮荡漾。

吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。

我叫天门守卫把门打开,他却倚靠天门把我呆望。

时暧暧其将罢兮,结幽兰而延伫。

日色渐暗时间已经晚了,我纽结着幽兰久久徜徉。

世溷浊而不分兮,好蔽美而嫉妒。

这个世道混浊善恶不分,喜欢嫉妒别人抹煞所长。

朝吾将济于白水兮,登阆风而绁马。

清晨我将要渡过白水河,登上阆风山把马儿系着。

忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女。

忽然回头眺望涕泪淋漓,哀叹高丘竟然没有美女。

溘吾游此春宫兮,折琼枝以继佩。

我飘忽地来到春宫一游,折下玉树枝条增添佩饰。

及荣华之未落兮,相下女之可诒。

趁琼枝上花朵还未凋零,把能受馈赠的美女找寻。

吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在。

我命令云师把云车驾起,我去寻找宓妃住在何处。

解佩纕以结言兮,吾令謇修以为理。

解下佩带束好求婚书信,我请蹇修前去给我做媒。

纷总总其离合兮,忽纬繣其难迁。

云霓纷纷簇集忽离忽合,很快知道事情乖戾难成。

夕归次于穷石兮,朝濯发乎洧盘。

晚上宓妃回到穷石住宿,清晨到洧盘把头发洗濯。

保厥美以骄傲兮,日康娱以淫游。

宓妃仗着貌美骄傲自大,成天放荡不羁寻欢作乐。

虽信美而无礼兮,来违弃而改求。

她虽然美丽但不守礼法,算了吧放弃她另外求索。

览相观于四极兮,周流乎天余乃下。

我在天上观察四面八方,周游一遍后我从天而降。

望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。

遥望华丽巍峨的玉台啊,见有娀氏美女住在台上。

吾令鸩为媒兮,鸩告余以不好。

我请鸩鸟前去给我做媒,鸩鸟却说那个美女不好。

雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧。

雄鸠叫唤着飞去说媒啊,我又嫌它过分诡诈轻佻。

心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可。

我心中犹豫而疑惑不定,想自己去吧又觉得不妙。

凤皇既受诒兮,恐高辛之先我。

凤凰已接受托付的聘礼,恐怕高辛赶在我前面了。

欲远集而无所止兮,聊浮游以逍遥。

想到远方去又无处安居,只好四处游荡流浪逍遥。

及少康之未家兮,留有虞之二姚。

趁少康还未结婚的时节,还留着有虞国两位阿娇。

理弱而媒拙兮,恐导言之不固。

媒人无能没有灵牙利齿,恐怕能说合的希望很小。

世溷浊而嫉贤兮,好蔽美而称恶。

世间混乱污浊嫉贤妒能,爱障蔽美德把恶事称道。

闺中既以邃远兮,哲王又不寤。

闺中美女既然难以接近,贤智君王始终又不醒觉。

怀朕情而不发兮,余焉能忍而与此终古?

满腔忠贞激情无处倾诉,我怎么能永远忍耐下去!

索琼茅以筳篿兮,命灵氛为余占之。

我找来了灵草和细竹片,请求神巫灵氛为我占卜。

曰:「两美其必合兮,孰信修而慕之?

“听说双方美好必将结合看谁真正好修必然爱慕。

思九州之博大兮,岂惟是其有女?」

想到天下多么辽阔广大,难道只在这里才有娇女?”

曰:「勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释女?

“劝你远走高飞不要迟疑,谁寻求美人会把你放弃?

何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇?」

世间什么地方没有芳草,你又何必苦苦怀恋故地?

世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善恶?

世道黑暗使人眼光迷乱,谁又能够了解我们底细?

民好恶其不同兮,惟此党人其独异!

人们的好恶本来不相同,只是这邦小人更加怪异。

户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。

人人都把艾草挂满腰间,说幽兰是不可佩的东西。

览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当?

对草木好坏还分辨不清,怎么能够正确评价玉器?

苏粪壤以充祎兮,谓申椒其不芳。

用粪土塞满自己的香袋,反说佩的申椒没有香气。”

欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑。

想听从灵氛占卜的好卦,心里犹豫迟疑决定不下。

巫咸将夕降兮,怀椒糈而要之。

听说巫咸今晚将要降神,我带着花椒精米去接他。

百神翳其备降兮,九疑缤其并迎。

天上诸神遮天蔽日齐降,九疑山的众神纷纷迎迓。

皇剡剡其扬灵兮,告余以吉故。

他们灵光闪闪显示神灵,巫咸又告诉我不少佳话。

曰:「勉升降以上下兮,求矩矱之所同。

他说“应该努力上天下地,去寻求意气相投的同道。

汤、禹俨而求合兮,挚、咎繇而能调。

汤禹为人严正虚心求贤,得到伊尹皋陶君臣协调。

苟中情其好修兮,又何必用夫行媒?

只要内心善良爱好修洁,又何必一定要媒人介绍?

说操筑于傅岩兮,武丁用而不疑。

傅说拿祷杵在傅岩筑墙,武丁毫不犹豫用他为相。

吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。

太公吕望曾经做过屠夫,他被任用是遇到周文王。

宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅。

宁戚喂牛敲着牛角歌唱,齐桓公听见后任为大夫。

及年岁之未晏兮,时亦犹其未央。

趁现在年轻大有作为啊,施展才能还有大好时光。

恐鹈鴃之先鸣兮,使夫百草为之不芳。」

只怕杜鹃它叫得太早啊,使得百草因此不再芳香。”

何琼佩之偃蹇兮,众薆然而蔽之。

为什么这样美好的琼佩,人们却要掩盖它的光辉。

惟此党人之不谅兮,恐嫉妒而折之。

想到这邦小人不讲信义,恐怕出于嫉妒把它摧毁。

时缤纷其变易兮,又何可以淹留?

时世纷乱而变化无常啊,我怎么可以在这里久留。

兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。

兰草和芷草失掉了芬芳,荃草和惠草也变成茅莠。

何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?

为什么从前的这些香草,今天全都成为荒蒿野艾。

岂其有他故兮,莫好修之害也!

难道还有什么别的理由,不爱好修洁造成的祸害。

余以兰为可恃兮,羌无实而容长。

我还以为兰草最可依靠,谁知华而不实虚有其表。

委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳。

兰草抛弃美质追随世俗,勉强列入众芳辱没香草。

椒专佞以慢慆兮,樧又欲充夫佩帏。

花椒专横谄媚十分傲慢,茱萸想进香袋冒充香草。

既干进而务入兮,又何芳之能祗?

它们既然这么热心钻营,又有什么香草重吐芳馨。

固时俗之流从兮,又孰能无变化?

本来世态习俗随波逐流,又还有谁能够意志坚定?

览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离?

看到香椒兰草变成这样,何况揭车江离能不变心。

惟兹佩之可贵兮,委厥美而历兹。

只有我的佩饰最可贵啊,保持它的美德直到如今。

芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沬。

浓郁的香气难以消散啊,到今天还在散发出芳馨。

和调度以自娱兮,聊浮游而求女。

我调度和谐地自我欢娱,姑且飘游四方寻求美女。

及余饰之方壮兮,周流观乎上下。

趁着我的佩饰还很盛美,我要周游观访上天下地。

灵氛既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行。

灵氛已告诉我占得吉卦,选个好日子我准备出发。

折琼枝以为羞兮,精琼爢以为粻。

折下玉树枝叶作为肉脯,我舀碎美玉把干粮备下。

为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车。

给我驾车啊用飞龙为马,车上装饰着美玉和象牙。

何离心之可同兮?吾将远逝以自疏。

彼此不同心怎能配合啊,我将要远去主动离开他。

邅吾道夫昆仑兮,路修远以周流。

我把行程转向昆仑山下,路途遥远继续周游观察。

扬云霓之晻蔼兮,鸣玉鸾之啾啾。

云霞虹霓飞扬遮住阳光,车上玉铃丁当响声错杂。

朝发轫于天津兮,夕余至乎西极。

清晨从天河的渡口出发,最远的西边我傍晚到达。

凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼。

凤凰展翅承托着旌旗啊,长空翱翔有节奏地上下。

忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与。

忽然我来到这流沙地段,只得沿着赤水行进缓缓。

麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉予。

指挥蛟龙在渡口上架桥,命令西皇将我渡到对岸。

路修远以多艰兮,腾众车使径待。

路途多么遥远又多艰险,我传令众车在路旁等待。

路不周以左转兮,指西海以为期。

经过不周山向左转去啊,我的目的地已指定西海。

屯余车其千乘兮,齐玉轪而并驰。

我再把成千辆车子聚集,把玉轮对齐了并驾齐驱。

驾八龙之婉婉兮,载云旗之委蛇。

驾车的八龙蜿蜒地前进,载着云霓旗帜随风卷曲。

抑志而弭节兮,神高驰之邈邈。

定下心来啊慢慢地前行,难控制飞得远远的思绪。

奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮乐。

演奏着《九歌》跳起《韶》舞啊,且借大好时光寻求欢娱。

陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。

太阳东升照得一片明亮,忽然看见我思念的故乡。

仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。

我的仆从悲伤马也感怀,退缩回头不肯走向前方。

乱曰:已矣哉!

尾声:“算了吧!

国无人莫我知兮,又何怀乎故都!

国内既然没有人了解我,我又何必怀念故国旧居。

既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!

既然不能实现理想政治,我将追随彭成安排自己。”

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

高阳:颛顼之号。苗裔:苗,初生的禾本植物。裔,衣服的末边。此苗裔连用,喻指子孙后代。朕:我。皇:美。考:已故的父亲。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

摄提:太岁在寅时为摄提格。此指寅年。贞:正。孟:开始。陬:正月。庚寅:指庚寅之日。古以干支相配来纪日。降:降生。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:

揆:推理揣度。肇:开始。锡:通“赐”。名:命名。

名余曰正则兮,字余曰灵均。

字:表字,这里活用作动词,起个表字。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

内美:内在的美好品质。重:再。

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

扈:楚方言,披挂。江离芷:均为香草名。纫:草有茎叶可做绳索。秋兰:香草名。即泽兰,秋季开花。

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

汨:水疾流的样子,此处用以形容时光飞逝。不吾与:宾语前置,即“不与吾”,不等待我。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

搴:拔取。揽:采摘。宿莽:草名,经冬不死。

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

忽:迅速的样子。代序:指不断更迭。

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

惟:思虑。迟暮:衰老。

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

抚:趁。此度:指现行的政治法度。

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!

骐骥:骏马。道:通“导”,引导。

昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。

三后:夏禹商汤周文王。固:本来。

杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝!

申椒菌桂:均为香木名。蕙茝:均为香草名。

彼尧、舜之耿介兮,既遵道而得路。

耿介:光明正大。遵道:遵循正道。

何桀纣之猖披兮,夫惟捷径以窘步。

猖披:猖狂。捷径:邪道。

惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。

偷乐:苟且享乐。幽昧:黑暗。

岂余身之殚殃兮,恐皇舆之败绩!

殃:灾祸。败绩:喻指君国的倾危。

忽奔走以先后兮,及前王之踵武。

踵武:足迹,即脚印。

荃不查余之中情兮,反信谗而齌怒。

荃:香草名,喻楚怀王。齌怒:暴怒。

余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。

謇謇:形容忠贞直言的样子。

指九天以为正兮,夫惟灵修之故也。

九天:古人认为天有九重,故言。正:通“证”。

曰黄昏以为期兮,羌中道而改路!

期:约定。羌:楚语,表转折,相当于现在的“却”。

初既与余成言兮,后悔遁而有他。

成言:诚信之言。

余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。

既:本来。数化:多次变化。

余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。

滋:栽种。树:种植。亩:二百四十步为亩。

畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。

畦:五十亩为畦。留夷揭车:均为香草名。

冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈。

冀:希望。峻:长。刈:收获。

虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。

萎:枯萎。绝:落尽。芜:荒芜。秽:污秽。

众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。

竞:并。

羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒。

羌:楚人语气词。兴:生。

忽驰骛以追逐兮,非余心之所急。

忽:急。驰骛:乱驰。

老冉冉其将至兮,恐修名之不立。

冉冉:渐渐。

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。

英:花。苟:确实。

苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤。

信姱:诚信而美好。练要:心中简练合于要道。

掔木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊。

掔:持取。贯:拾取。

矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚。

矫:举起。索:草有茎叶可做绳索。此作动词,意为搓绳。纚纚:长而下垂貌。

謇吾法夫前修兮,非世俗之所服。

法:效法。

虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。

周:合。彭咸:殷贤大夫,谏其君,不听,投江而死。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

民生:万民的生存。艰:难。

余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。

修姱:洁净而美好。谇:进谏。替:废。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。

纕:佩带。申:重复。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

悔:怨恨。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。

灵修:指楚怀王。

众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

众女:喻群臣。谣:诋毁。诼:诽谤。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。

偭:违背。改:更改。错:通“措”,措施,指先圣之法。

背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

绳墨:正曲直之具。曲:斜曲。周容:苟合取容,指以求容媚为常法。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。

侘傺:失志貌。

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

流亡:随水漂流而去。此态:苟合取容之态。

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。

不群:指不与众鸟同群。前世:古代。

何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?

异道:不同的道路。

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。

屈:委屈。尤:过错。攘:除去。诟:耻辱。

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

伏:通“服”,保持,坚守。厚:厚待。

悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。

相道:观看。延:长。

回朕车以复路兮,及行迷之未远。

回:调转。行迷:指迷途。

步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。

步:徐行。皋:水边高地。止息:休息一下。

进不入以离尤兮,退将复修吾初服。

尤:罪过。修吾初服:指修身洁行。

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

制:裁制。芙蓉:莲花。

不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

不吾知:宾语前置,即“不知吾”,不了解我。苟:如果。

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

高:指帽高。陆离:修长而美好的样子。

芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。

芳:指芬芳之物。唯:只有。

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。

游目:纵目瞭望。往观:前去观望。

佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

缤纷:极言多。章:明显。

民生各有所乐兮,余独好修以为常。

民生:人生。常:恒常之法。

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

犹:尚且。惩:惧怕。

女嬃之婵媛兮,申申其詈予,曰:

女嬃:屈原的姐姐。婵媛:牵挂。申申:反反复复。

「鲧婞直以亡身兮,终然夭乎羽之野。

婞直:刚正。羽之野:羽山的郊野。

汝何博謇而好修兮,纷独有此姱节?

博謇:过于刚直。姱节:美好的节操。

薋菉葹以盈室兮,判独离而不服。」

盈室:满屋。判:区别。

众不可户说兮,孰云察余之中情?

众:众人。云:助词,无实义。

世并举而好朋兮,夫何茕独而不予听?

朋:朋党。茕:孤独。

依前圣以节中兮,喟凭心而历兹。

前圣:前代圣贤。喟:叹息声。

济沅、湘以南征兮,就重华而敶词:

济:渡过。就:靠近。

启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。

启:禹之子。夏朝的开国君主。《九辩》《九歌》:相传是启从天上偷带到人间的乐曲。夏康:启子太康。

不顾难以图后兮,五子用失乎家衖。

图:图谋。五子:指夏康等兄弟五人。用:因此。

羿淫游以佚畋兮,又好射夫封狐。

羿:指后羿。封狐:大狐。

固乱流其鲜终兮,浞又贪夫厥家。

鲜:少。浞:寒浞,羿相。

浇身被服强圉兮,纵欲而不忍。

浇:寒浞之子。强圉:强壮多力。不忍:不能加以克制。

日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨。

日:天天。用夫:因此。

夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃。

夏桀:夏之亡国之君。

后辛之菹醢兮,殷宗用而不长。

辛:殷纣王之名。菹醢:肉酱,名词动用,指剁成肉酱。用而:因而。

汤、禹俨而祗敬兮,周论道而莫差。

俨:庄严。莫差:没有丝毫差错。

举贤才而授能兮,循绳墨而不颇。

授:任用。颇:倾斜。

皇天无私阿兮,览民德焉错辅。

私阿:偏私。错:置。

夫维圣哲以茂行兮,苟得用此下土。

茂行:美好的德行。下土:天下。

瞻前而顾后兮,相观民之计极。

瞻前而顾后:观察古往今来的成败。相观:观察。

夫孰非义而可用兮?孰非善而可服?

非义:不行仁义。非善:不行善事。

阽余身而危死兮,览余初其犹未悔。

阽:临危,遇到危险。览:反观。

不量凿而正枘兮,固前修以菹醢。

量:度。前修:前贤。

曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。

曾:屡次。当:遇。

揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。

茹:柔软。浪浪:泪流不止的样子。

跪敷衽以陈辞兮,耿吾既得此中正。

敷:铺开。中正:治国之道。

驷玉虬以桀鹥兮,溘埃风余上征。

驷:驾车。上征:上天远行。

朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃。

发轫:出发。苍梧:舜所葬之地。县圃:神山,在昆仑山之上。

欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮。

灵琐:神之所在处。

吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫。

令:命令。羲和:神话中的太阳神。崦嵫:神话中日所入之山。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

漫漫:路遥远的样子。修远:长远。

饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑。

咸池:日浴处。扶桑:日所拂之木。

折若木以拂日兮,聊逍遥以相羊。

若木:日所入之处的树木。逍遥:自由自在的样子。相羊:徘徊。

前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。

前:在前面。后:在后面。

鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。

先戒:在前面警戒。雷师:雷神。

吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜。

飞腾:腾空而飞。日夜:指日夜兼程。

飘风屯其相离兮,帅云霓而来御。

飘风:旋风。帅:率领。

纷总总其离合兮,斑陆离其上下。

离合:忽散忽聚。斑:文彩杂乱,五彩缤纷。

吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。

帝:天帝。阊阖:天门。

时暧暧其将罢兮,结幽兰而延伫。

暧暧:昏暗的样子。结:编结。

世溷浊而不分兮,好蔽美而嫉妒。

溷浊:混乱污浊。蔽:掩盖。

朝吾将济于白水兮,登阆风而绁马。

白水:神话中的水名。绁:拴,系。

忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女。

反顾:回头望。高丘:高山。

溘吾游此春宫兮,折琼枝以继佩。

春宫:东方青帝的居舍。琼枝:玉树的花枝。

及荣华之未落兮,相下女之可诒。

荣华:花朵。可诒:可以赠送。

吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在。

丰隆:云神。宓妃:神女,伏羲氏之女。

解佩纕以结言兮,吾令謇修以为理。

结言:约好之言。謇修:伏羲氏之臣。

纷总总其离合兮,忽纬繣其难迁。

离合:言辞未定。纬繣:不相投合。

夕归次于穷石兮,朝濯发乎洧盘。

次:住宿。濯发:洗头发。

保厥美以骄傲兮,日康娱以淫游。

保:依仗。淫游:过分的游乐。

虽信美而无礼兮,来违弃而改求。

虽:诚然。改求:另外寻求。

览相观于四极兮,周流乎天余乃下。

览相观:细细观察。周流:周游。

望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。

瑶台:以玉砌成的台。有娀:传说中的上古国名。

吾令鸩为媒兮,鸩告余以不好。

鸩:鸟名。

雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧。

鸣逝:边叫边飞。佻:轻浮。

心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可。

犹豫:拿不定主意。自适:亲自去。

凤皇既受诒兮,恐高辛之先我。

受诒:指完成聘礼之事。

欲远集而无所止兮,聊浮游以逍遥。

远集:远止。浮游:漫游。

及少康之未家兮,留有虞之二姚。

及:趁着。有虞:传说中的上古国名。

理弱而媒拙兮,恐导言之不固。

理弱:指媒人软弱。导言:媒人撮合的言辞。

世溷浊而嫉贤兮,好蔽美而称恶。

嫉贤:嫉妒贤能。称恶:称赞邪恶。

闺中既以邃远兮,哲王又不寤。

闺中:女子居住的内室。哲王:明智的君王。

怀朕情而不发兮,余焉能忍而与此终古?

怀:怀抱。终古:永久。

索琼茅以筳篿兮,命灵氛为余占之。

琼茅:灵草。筳:小竹片。灵氛:传说中的上古神巫。

曰:「两美其必合兮,孰信修而慕之?

信修:诚然美好。

思九州之博大兮,岂惟是其有女?」

九州:泛指天下。女:美女。

曰:「勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释女?

勉:努力。释:舍弃。

何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇?」

何所:何处。故宇:故国。

世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善恶?

昡曜:惑乱浑浊。察:明辨。

民好恶其不同兮,惟此党人其独异!

民:指天下众人。党人:朋党之人。

户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。

服:佩用。

览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当?

览察:察看。珵美:即“美珵”,美玉。

苏粪壤以充祎兮,谓申椒其不芳。

粪壤:粪土。申椒:申地之椒。

欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑。

巫咸将夕降兮,怀椒糈而要之。

巫咸:古神巫。夕降:傍晚从天而降。怀:馈。

百神翳其备降兮,九疑缤其并迎。

百神:指天上的众神。并迎:一起来迎接。

皇剡剡其扬灵兮,告余以吉故。

皇:皇天。吉故:明君遇贤臣的吉祥故事。

曰:「勉升降以上下兮,求矩矱之所同。

矱:度。

汤、禹俨而求合兮,挚、咎繇而能调。

合:志同道合的人。挚:伊尹名。咎繇:夏禹之臣。

苟中情其好修兮,又何必用夫行媒?

苟:如果。用:凭借。

说操筑于傅岩兮,武丁用而不疑。

操:持,拿。用:重用。

吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。

吕望:指吕尚。举:举用。

宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅。

宁戚:春秋时卫人,齐桓公认为贤人,以他为卿。该:周详。

及年岁之未晏兮,时亦犹其未央。

晏:晚。未央:未尽。

恐鹈鴃之先鸣兮,使夫百草为之不芳。」

鹈鴂:鸟名,即伯劳。一说杜鹃。为之:因此。

何琼佩之偃蹇兮,众薆然而蔽之。

偃蹇:盛多美丽的样子。薆:遮蔽。

惟此党人之不谅兮,恐嫉妒而折之。

谅:信。折:摧毁。

时缤纷其变易兮,又何可以淹留?

变易:变化。

兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。

茅:比喻已经蜕化变质的谗佞之人。

何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?

直:竟然。

岂其有他故兮,莫好修之害也!

他故:其他的理由。害:弊端。

余以兰为可恃兮,羌无实而容长。

无实:不结果实。

委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳。

委:丢弃。得:能够。

椒专佞以慢慆兮,樧又欲充夫佩帏。

椒:楚大夫子椒。樧:茱萸。

既干进而务入兮,又何芳之能祗?

干进:求进。务入:钻营。祗:散发。

固时俗之流从兮,又孰能无变化?

览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离?

揭车与江离:比喻自己培育的一般人才。

惟兹佩之可贵兮,委厥美而历兹。

兹佩:喻指屈原的内美与追求。历兹:到如今这一地步。

芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沬。

芳菲菲:指香气浓郁。沬:消失。

和调度以自娱兮,聊浮游而求女。

和调度:指调节自己的心态,缓和自己的心情自娱:自乐。聊:姑且。求女:寻求志同道合的人。

及余饰之方壮兮,周流观乎上下。

方:正。上下:到处。

灵氛既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行。

吉占:指两美必合而言。历:选择。

折琼枝以为羞兮,精琼爢以为粻。

羞:通“馐”,指美食。琼爢:玉屑。

为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车。

飞龙:长翅膀的龙。象:象牙。

何离心之可同兮?吾将远逝以自疏。

离心:不同的去向。远逝:远去。

邅吾道夫昆仑兮,路修远以周流。

邅:楚地方言,转向。

扬云霓之晻蔼兮,鸣玉鸾之啾啾。

晻蔼:旌旗蔽日貌。鸣:响起。

朝发轫于天津兮,夕余至乎西极。

天津:天河的渡口。在东极萁斗之间。西极:西方的尽头。

凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼。

翼:古代一种旗帜。翼翼:和貌。

忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与。

流沙:指西极,其处流沙如水。赤水:出昆仑山。容与:游戏貌。

麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉予。

麾:指挥。西皇:帝少嗥。

路修远以多艰兮,腾众车使径待。

艰:指路途艰险。腾:飞驰。

路不周以左转兮,指西海以为期。

不周:山名,在昆仑西北。西海:神话中西方之海。

屯余车其千乘兮,齐玉轪而并驰。

屯:聚集。轪:车轮。

驾八龙之婉婉兮,载云旗之委蛇。

婉婉:在前进时蜿蜒曲折的样子。委蛇:旗帜飘扬舒卷的样子。

抑志而弭节兮,神高驰之邈邈。

志:通“帜”,旗帜。弭节:放下赶车的马鞭,使车停止。神:神思,指人的精神。邈邈:浩渺无际的样子。

奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮乐。

假日:犹言借此时机。

陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。

皇:天。赫戏:形容光明。旧乡:指楚国。

仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。

仆:御者。怀:思。蜷局:卷屈不行貌。

乱曰:已矣哉!

乱:终篇的结语。已矣:绝望之词,谓“算了吧”。

国无人莫我知兮,又何怀乎故都!

国无人:国家无人。

既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!

足:足以。为:实行。居:住所,这里是指一生所选择的道路和归宿。
梦到老人去世又复活了gt2 和neo2温州蓝天阀门手机下载软件显示有病毒怎么办传奇朱元璋电视剧46免费观看竹子的寓意和象征英语技术学校有哪些专业适合初中生长沙电脑上字体变成了繁体怎么改啊头部缝三十针伤残鉴定像58同城租房会收取多少中介费电脑下载器用哪款比较好