081027太成33号14面qxp6,Człowiek najlepsza inwestycja PROJEKT Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Transkrypt

1 PROJEKT Przedszkole Równych R Szans

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

3 Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych lub mających trudności rozwojowe. Cele szczegółowe: Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji dzieci niepełnosprawnych Eliminowanie problemów emocjonalnych, motywacyjnych, poznawczych dzieci Wspomaganie integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym Włączenie rodziców i opiekunów w działalność wychowawczą przedszkoli

4

5

6 Liczba dzieci objętych wsparciem: 427 Przedszkole specjalne nr 213 : 41 Przedszkole Integracyjne nr 394: 62 Przedszkola miejskie nr 50: 324

7 Realizowane zajęcia: Terapia pedagogiczna zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: Diagnoza Stworzenie indywidualnych planów pracy z dzieckiem Zajęcia grupowe

8 Realizowane zajęcia: Terapia pedagogiczna zajęcia dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, agresywnych Indywidualne i grupowe spotkania w celu budowania właściwych postaw w zakresie tolerancji, samoakceptacji, budowania relacji społecznie akceptowalnych z otoczeniem.

9 Realizowane zajęcia: Terapia pedagogiczna pomoc rodzinie

10 Realizowane zajęcia: Muzykoterapia: zajęcia sprzyjające poprawie samopoczucia, zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych, poprawie wydolności krąŝeniowo ruchowej, wzrostowi siły mięśniowej i redukcji zmęczenia. Zajęcia wspierają i stymulują rozwój dzieci, pełnią funkcję terapeutyczną i profilaktyczną.

11 Przedszkole nr 50 Realizowane zajęcia: Zajęcia logopedyczne: prowadzone przez logopedów w zaleŝności od potrzeb indywidualnie z kaŝdym dzieckiem lub grupowo. Zakres udzielanej pomocy to: diagnoza logopedyczna oraz praca nad korygowaniem wad wymowy. Wspomaganie rozwoju mowy, praca nad bogaceniem słownictwa, stymulacja świadomości językowej, profilaktyka wad wymowy.

12 Realizowane zajęcia: Zajęcia logopedyczne: Przedszkole specjalne Nr 213 NajwaŜniejszym celem prowadzonej terapii logopedycznej była pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu poprzez wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) gesty, piktogramy, PCS-y. uczyć się mówić tak

13 Przedszkole Specjalne Nr 213 Człowiek najlepsza inwestycja Zajęcia logopedyczne: W ramach projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt wspomagający komunikację: komunikatory, akcesoria i oprogramowanie komputerowe.

14 Realizowane zajęcia: Zajęcia fizjoterapii Celem zajęć fizjoterapeutycznych było usprawnianie zaburzonych funkcji ruchowych przez normalizowanie napięcia poszczególnych grup mięśniowych, wzmacnianie mięśni posturalnych, korekcję wad postawy, poprawę lokomocji, równowagi i koordynacji ruchowej oraz rozwój orientacji w schemacie ciała. Rehabilitacja odbywała się podczas indywidualnych zajęć w oparciu o przeprowadzone wywiady z rodzicami, dokumentację medyczną i psychologiczną oraz wnioski z badań i obserwacji własnych. Na bieŝąco odbywały się konsultacje z nauczycielami w grupach i rodzicami, dotyczące sposobu postępowania rehabilitacyjnego dziecka, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny oraz sposobu pozycjonowania, zapobiegającemu pogłębianiu się deformacji i wad rozwojowych.

15 Realizowane zajęcia: Terapia Integracji sensorycznej Zajęcia integracji sensorycznej miały na celu poprawę odbioru bodźców płynących z otoczenia przede wszystkim bodźców dotykowych, płynących z ruchu, słuchu, wzroku, węchu oraz poprawę świadomości i czucia swojego ciała. Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej przy uŝyciu specjalistycznego sprzętu typu huśtawka, deskorolka, hamak.

16 Realizowane zajęcia: Integracyjne Warsztaty artystyczne

17 Realizowane usługi: WydłuŜony pobyt dziecka w placówce od godz Usługa asystenta dziecka niepełnosprawnego Opieka pielęgniarki

18 Dziękuję za uwagę Małgorzata Łukaszewicz Warszawa, 12 marzec 2013r

0305读书笔记051敲打了谁07月13日更新持续不断更新01919中遠海控個股報價股票机顶盒刷机软件包网络机顶盒升级包下载0757吴彦祖出场第五更求月票求订阅0867零灯尤格萨隆第五更求月票求订阅04odoo视图操作02不可撤销01第四节人耳听不到的声音034共处一房二1404见字如面第3季董小宛给冒辟疆上045神奇3龙04內丹與佛學070告别失控恍惚我们的202000后昵称男生简短好听08同类产品的对比01裸族的新娘短篇完結8P034掌上明珠039巧遇22079小说网175小说网